Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

FAKÜLTE DERGİMİZ

Hakkında

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda bir kez Eylül ayında yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergi 2017 yılında yayına başlamıştır. 2017-2019 yılları arasında hem basılı hem elektronik olarak (ISSN 2602-2427) 2020 yılından itibaren ise sadece elektronik ortamda yayımlanmaktadır (e-ISSN: 2717-901X).
Kastamonu İlahiyat Fakültesi Dergisi ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak İlahiyat ve Sosyal Bilimler alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Dergide yayınlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün, akademik çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap ve sempozyum tanıtımı, eleştiri ve değerlendirmeleri de kabul edilir. Çeviri eserlerin yayınlanması için eseri yayınlayan kurumdan izin belgesinin ibrazı mecburidir.
Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler yayınlanmamış ve bu durum açıkça belirtilmiş olması şartıyla kabul edilir. Yazılar yayıncı kuruluştan izin alınmadan kısmen veya tamamen bir başka yerde yayınlanamaz. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.
Derginin yayın dili Türkçedir. Bununla birlikte her sayıda toplam makale sayısının üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce, Arapça yazılmış yazılara da yer verilebilir. Diğer dillerdeki yazıların yayımına Yayın Kurulu karar verir.


Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler intihal tespitinde kullanılan özel bir program (Turnitin, Ithenticate) aracılığıyla intihal taramasından geçirilmektedir. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi atıf ve kaynakça yazımında İSNAD atıf sistemini kullanmaktadır. Dergimize göndereceğiniz makaleleri İsnad Atıf Sistemine göre düzenleyiniz. Atıf sistemine ulaşmak için 

Amaç ve Kapsam

Kastamonu İlahiyat Fakültesi Dergisi ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Kastamonu İlahiyat Fakültesi Dergisi, ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında özgün makalelerle birlikte derleme makale, yayım değerlendirmesi ve bilimsel toplantı tanıtımları yayımlanmaktadır. Alt alanlar aşağıdaki gibidir:

İlahiyat
Temel İslam Bilimleri: Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı.
Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi.
İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki.

Sosyal Bilimler
Edebiyat, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Eğitim ve Felsefe.


Dergide telif, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), sadeleştirme, edisyon kritik, kitap-sempozyum değerlendirmeleri vb. çalışmalar yayımlanır. Derginin yayın dili Türkçedir. Diğer dillerdeki yazıların yayımına Yayın Kurulu karar verir. 

Dergi Kurulları

Dergi Kurullarına buradan ulaşabilirsiniz.

İstatistikler

İstatistiklere buradan ulaşabilirsiniz.

Yazım Kuralları

Dergimize gönderilen yazılar, PC Microsoft Office Word (en az 2000 sürümü) programında yazılmalı veya bu programa uyarlanarak gönderilmelidir. Gönderilen yazılar bütün ekleriyle birlikte dergi formatında gönderilmelidir. 
Atıf ve kaynakça yazımında https://www.isnadsistemi.org/section/isnad2/  kullanmaktadır. Dergimize göndereceğiniz makaleleri İsnad Atıf Sistemine göre düzenleyiniz. 

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ve Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. COPE İş Akış Diyagramları (Türkçe)

Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir:

1. Yazarlık
• Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.
• İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.
• Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbüs edilmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır.

Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,
b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).

2. Yazarın Sorumlulukları
• Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.
• Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir.
• Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.

3. Hakemliklerin Sorumlulukları
• Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.
• Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
• Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.
• Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.
.
4. Editöryal Sorumluluklar
• Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
• Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
• Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.
• Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.
• Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.

Anket ve Mülakata Dayanan Çalışmaların Yayını
Kastamonu İlahiyat Fakültesi Dergisi, bilimsel süreli yayıncılıkta etik güvence oluşturmak amacıyla, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerini benimsemektedir. Bu kapsamda dergiye gönderilen çalışmalarda yazarlardan aşağıdaki hususlara uymaları istenmektedir:
1) Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmalı, bu onay makalenin ilk sayfasında belirtilmeli ve etik onay belgesi makaleyle birlikte Dergipark sistemine yüklenmek suretiyle belgelendirilmelidir.
2) Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin kaynakça kısmından sonra; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

İntihal
Bu dergi, incelenmeye sunulan çalışmalarda intihal olup olmadığını kontrol eder: Ön kontrolden geçirilen makaleler, özel yazılımlar (iThenticate ve Turnitin)  kullanılarak intihal için taranır. İntihal/kendi kendine intihal tespit edilirse yazarlar bilgilendirilir. Editörler, gerekli olması halinde makaleyi değerlendirme ya da üretim sürecinin çeşitli aşamalarında intihal kontrolüne tabi tutabilirler. Yüksek benzerlik oranları, bir makalenin kabul edilmeden önce ve hatta kabul edildikten sonra reddedilmesine neden olabilir.

Gizlilik
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi sistemine girilen isim ve elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler, yalnızca derginin bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler başka bir amaç için kullanılmayacak olup, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Değerlendirme için hakemlere gönderilen çalışmalar gizli belge olarak tutulmaktadır. Çalışmalar başkalarına gösterilmemekte ve içerikleri tartışılmamaktadır.

Düzeltme, Geri Çekme, Endişe İfadesi
Editörler, yayınlanan makalede, bulguları, yorumları ve sonuçları etkilemeyen küçük hatalar tespit edilirse düzeltme yayınlamayı düşünebilirler. Editörler, bulguları ve sonuçları geçersiz kılan büyük hatalar / ihlaller söz konusu olduğunda, makaleyi geri çekmeyi düşünmelidir. Yazarlar tarafından araştırma veya yayını kötüye kullanmaya yönelik olasılık söz konusu ise; bulguların güvenilir olmadığına ve yazarların kurumlarının olayı soruşturmadığına dair kanıtlar var veya olası soruşturma haksız veya sonuçsuz görünüyor ise, editörler endişe ifadesi yayınlamayı düşünmelidir. Düzeltme, geri çekme veya endişe ifadesi ile ilgili olarak COPE ve ICJME yönergeleri dikkate alınır.

ERRATUM
Yazarlar tarafından iletilen düzeltme talepleri Yayın Kurulu tarafından incelenmekte ve düzeltmeler Yayın Kurulu kararına istinaden uygulanmaktadır. Yayınlanan metinde düzeltme yapılması durumunda, düzeltmeyi takip eden sayıda Erratum metni yayınlanarak okurlar bilgilendirilmektedir. Düzeltilen makale dergi web sayfasında, derginin tarandığında dizinlerde de güncellenmektedir.

Makale değerlendirme sürecinde kabul edilen araştırma ve yayın etiği standartlarına aykırılığı tespit edilen eserlerin yayın talebi reddedilir. Eserin yayınlanmasından sonra söz konusu aykırılığın tespit edilmesi halinde eser yayından kaldırılır.

Okuyucu Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman ilafdergi@kastamonu.edu.tr adresine mail atarak şikayette bulunabilir. Şikayetler gelişim yönünde fırsat sağlayacağından şikayetleri memnuniyetle karşılar, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapılır. 

Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma olmak üzere hiçbir aşamasında ücret talep etmez. Yazarlar dergiye gönderdikleri çalışmalar için makale işlem ücreti ödemezler.

Dizinler

Dizinlere buradan ulaşabilirsiniz.

Arşiv

Arşive buradan erişebilirsiniz.

İletişim

Editör

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Gülmez
cgulmez@kastamonu.edu.tr
0366 2802718

Teknik İletişim

Doç. Dr. Ahmet Özdemir
aozdemir@kastamonu.edu.tr
0366 2802715

Dizinleme Bilgileri

İdealonline Veri Tabanı (Kabul / Accepted: 20/01/2023 - Cilt:6, Sayı: 1)

ASOS İndeks (Kabul / Accepted: 2017 - Cilt:1, Sayı: 1)

BASE (Base Bielefeld Academic Search (Kabul / Accepted: 2017)

İSAM: İlahiyat Makaleleri Veri Tabani / ISAM Articles on Theology Database (Kabul / Accepted: 2017 - Cilt:1, Sayı: 1)

Arşiv Politikası

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinde e-ISSN: 2717-901X), yayınlanan makaleler LOCKSS dijital olarak arşivlenir. Ayrıca yayımlanan makaleler, yazarı tarafından çalıştığı üniversitenin kurumsal arşivinde, konulu arşivlerde veya diğer her türlü arşivde ambargo süresi olmaksızın erişime açılabilir. Böylece bu yayına herkes ücretsiz olarak hemen ulaşabilir.

Dergimizin arşiv politikasını şu şekilde açıklanmaktadır:
1. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yazarlara, bir makalenin kendi kendine arşivleme (yazarın kişisel web sitesi) ve/veya yayınlandıktan sonra kurumsal bir havuzda arşivleme için bir makalenin (yayıncı pdf) nihai yayınlanmış sürümünün kullanılmasına izin verir.
2. Yazarlar, makalelerini halka açık ve/veya ticari konu tabanlı arşivlerde kendi kendilerine arşivleyebilirler. Ambargo süresi yoktur ancak yayınlanan kaynak belirtilmeli ve dergi ana sayfasına veya makalelerin DOI'sine bir bağlantı ayarlanmalıdır.
3. Yazarlar makalenin çıktısını PDF belgesi olarak indirebilirler. Yazarlar makalenin kopyalarını meslektaşlarına herhangi bir ambargo olmaksızın gönderebilir.
4. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, makalelerin tüm sürümlerine izin verir (Gönderilen sürüm, kabul edilmiş versiyon, yayınlanmış versiyon) ambargo olmaksızın yazarın tercih ettiği bir kurumsal veya başka bir arşivde saklanacaktır.
5. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, kalıcı arşivler oluşturulmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. Stanford Üniversite Kütüphanelerine dayanan LOCKSS Programı, kütüphanelere ve yayıncılara kalıcı ve yetkili sayısal içeriğe erişimi sağlamak için ödüllü, düşük maliyetli, açık kaynak dijital koruma araçları sunar. LOCKSS Programı, “çok sayıda kopyanın güvenliğini sağlama” ilkesi üzerine kurulmuş, kütüphanenin liderliğindeki bir dijital koruma sistemidir. LOCKSS Programı, açık kaynaklı uç uca dijital koruma yazılımı kullanarak kütüphaneleri geliştirir ve destekler.

Dergide Yayımlanan Versiyon
Yayım Türü: Açık Erişim
Ambargo: Ambargo süresi yoktur.
Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC 4.0
Telif Hakkı Sahibi: Yazarlar (Yazarlar telif hakkını korur)
Arşiv Yeri: Kurumsal Arşiv, Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.
Politika Koşulları: Atıf ve alıntı standartlarına uyularak dergiye atıf yapılmalıdır.

Kabul Edilen Versiyon
Ambargo: Yok
Arşiv Yeri: Kurumsal Arşiv, Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.

Gönderilen Versiyon
Ambargo: Yok
Arşiv Yeri: Kurumsal Arşiv, Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.

Telif Hakkı Bildirimi ve Açık Erişim Politikası

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Şubat 2023’ten itibaren makalelerinin yazarlarından telif haklarını bize devretmelerini istemeyecektir. Yazarlar (veya işverenleri) makaledeki telif haklarını elinde tutar. Yazarlardan tek istenilen CC BY-NC lisansı kapsamında yayını kabul etmesidir. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi tarafından yayınlanan tüm makaleler (araştırmayı kimin finanse ettiğine bakılmaksızın) açık erişim olarak yayınlanır ve CC BY-NC açık erişim lisansı şartlarına uygun olarak yeniden kullanımına izin verilir.

Yazarlar, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. CC BY-NC 4.0 lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir. Yazarlar dergimizin online sistemine çalışmalarını yüklerken aşağıda belirtilen Telif Hakkı Sözleşmesi'ni okurlar ve ıslak imzalı bir kopyasını da dergi sistemine yüklerler.

• Sunulan makalenin, yazar(lar)ın özgün çalışması olduğunu ve intihal yapmadıklarını,
• Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
• Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
• Makalenin başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmak için sunulmadığını,
• Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.
• Yazarlar, bu Dergiye, makaleyi yayınlaması ve kendisini orijinal yayıncı olarak tanımlaması için yetki verir.
• Yazarlar, orijinal yazarları ve alıntı ayrıntıları tanımlandığı sürece, herhangi bir üçüncü kişiye makaleyi özgürce kullanma hakkı verir.
• Bu lisanstaki hiçbir şey, bir yazarın çalışmalarının bütünlüğünü ve sahipliğini koruma hakkını bozmaz veya kısıtlamaz.
• Makale ilgili tüm ticari haklar, yazarlara aittir.

Lisans Kapsamı
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinin Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC
Lisans: CC BY-NC
Gömülü Lisanslar: Evet. Dergi makalelerine lisanslama bilgisini yerleştirir.
Telif Hakkı: Yazarlar, telif ve tam yayın haklarına kısıtlama olmaksızın sahiptir.
Açık Erişime Başlama Tarihi: 2017

Açık Erişim Politikası

Açık Erişim, yayınların çevrimiçi olarak herkese ücretsiz olarak ve yeniden kullanımla ilgili birkaç kısıtlamayla erişilebilir olmasıdır. Araştırmanın sınırsız bir şekilde yayılması özellikle yazarlar, okuyucular ve fon sağlayanlar için önemlidir. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında açık erişim olarak yayımlanır. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, açık erişimin etkili bir şekilde çalışması için lisanslama yoluyla kullanıcı haklarının ve telif hakkı sahipliğinin açık olması gerektiğine inanmaktadır. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonu’nu imzalamıştır.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi tüm makaleleri Creative Commons Attribution Non-Commercial (CC BY-NC 4.0) kapsamında yayınlar. Bu lisans makaleleri, yazarın ve herhangi bir ticari olmayan kuruluşun, CC-BY-NC lisansına uygun olmak kaydıyla, ticari olmayan kullanımlar için yeniden kullanmalarına izin verir. Ancak ticari kullanıcılar veya ticari kullanım için Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nden izin alınmalıdır. Makalelerde CC BY-NC lisansı belirtilir. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan tüm makalenin tam metinlerine https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuifd adresinden herkes anında açık erişim görüntüleme yoluyla erişilebilir.

CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında özgürce şunlar yapılabilir:
Paylaş: Eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.
Uyarla: Karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et.
Yalnız şu şartlara uyulmalıdır:
Atıf: Uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.
Gayri Ticari: Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.
Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.