Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

Genel Bilgiler

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Fatih KALIN

Felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında din olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri bölümü din ve inançların günümüze kadar geçirdikleri evreleri, insan-din ve insan-akıl ilişkisini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve fonksiyonlarını, felsefi düşüncenin gelişimini, İslam ve Batı düşüncesi arasındaki etkileşimi, doğru düşünmenin yöntem ve kurallarını, din eğitiminin tarihini ve günümüz eğitim sistemindeki yerini ele alır. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü şu ana bilim dallarından oluşmaktadır:

Din Eğitimi

Din Felsefesi

Din Psikolojisi

Din Sosyolojisi

Dinler Tarihi

Felsefe Tarihi

İslam Felsefesi

Mantık

 
 Doç. Dr. Mehmet Fatih Kalın
Doç. Dr. Mehmet Fatih KalınBölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanımfkalin@kastamonu.edu.tr
DİN FELSEFESİ ANABİLİM DALI 
Akademik Veri Yönetim Sistemi
03662802748
Doç. Dr. Cengiz Çuhadar
Doç. Dr. Cengiz Çuhadar(Anabilim Dalı Başkanı)ccuhadar@kastamonu.edu.tr
FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI
Akademik Veri Yönetim Sistemi
03662802733
Dr. Öğretim Üyesi Hakan Çoşar
Dr. Öğretim Üyesi Hakan Çoşar(Anabilim Dalı Başkanı ve Mantık Anabilim Dalı Başkan V.)hcosar@kastamonu.edu.tr
İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI 
Akademik Veri Yönetim Sistemi
03662802736

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Gülmez
Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Gülmez(Anabilim Dalı Başkanı)cgulmez@kastamonu.edu.tr
DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
 Akademik Veri Yönetim Sistemi
03662802718 Arş. Gör. Dr. Dilek Bal Koçak
Arş. Gör. Dr. Dilek Bal Koçakdbalkocak@kastamonu.edu.tr
DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI 
 Akademik Veri Yönetim Sistemi
03662802746


Prof. Dr. Ali Albayrak
Prof. Dr. Ali AlbayrakAnabilim Dalı Başkanıalialbayrak@kastamonu.edu.tr
DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
 Akademik Veri Yönetim Sistemi
03662802767-52
 Dr. Öğretim Üyesi Cabir Osmanlı
Dr. Öğretim Üyesi Cabir Osmanlı(Anabilim Dalı Başkanı)cosmanli@kastamonu.edu.tr
DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI 
 Akademik Veri Yönetim Sistemi
03662802710


Dr. Öğretim Üyesi İslam Musayev
Dr. Öğretim Üyesi İslam Musayev(Anabilim Dalı Başkanı)imusayev@kastamonu.edu.tr
DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 
 Akademik Veri Yönetim Sistemi
03662802758

Arş. Gör. Beyza Aybike Deveci
Arş. Gör. Beyza Aybike Devecibadeveci@kastamonu.edu.tr
DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI
 Akademik Veri Yönetim Sistemi
03662802744Arş. Gör. Fatma Zehra Selvi
Arş. Gör. Fatma Zehra Selvifzselvi@kastamonu.edu.tr
FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI
 Akademik Veri Yönetim Sistemi
03662802769

Ders İçerikleri

DİN EĞİTİMİ

1.Din eğitiminin özellikleri ve metotları,

2. Tarihî gelişimi,

3.Psikolojik, sosyolojik ve felsefî temelleri,

4. Genel ve özel öğretim metotları,

5.Başarılı ve tutarlı bir öğretmen olabilmenin incelikleri ele alınır.

“Din Eğitimi”, “Eğitim Bilimlerine Giriş”, “Eğitim Psikolojisi”, “Eğitim Sosyolojisi”, “Genel Öğretim Metodları”, “Ölçme ve Değerlendirme”, “Özel Öğretim Metodları”, “Türk Eğitim Tarihi”, “Araştırma Teknikleri” gibi dersler okutulmaktadır.

DİNLER TARİHİ 

1.Dinlerin doğuş ve gelişmelerini,

2.İnanç, ibadet, ahlâk vb. konularını,

3.Dinlerin diğer dinlerle olan münasebetlerini, benzer, farklı ve ortak yönlerini,

4.Yaşayan dünya dinlerini,

5.İnsanlık tarihinde yer almış inançların mahiyetleri ve birbirleriyle ilişkilerini ele alır.

“Dinler Tarihi”, “Mukayeseli Dinler Tarihi”, “Dinlerarası İlişkiler”, "Yeni Dini Hareketler","Yaşayan Dünya Dinleri" başlıklarını taşıyan dersler okutulmaktadır.

FELSEFE TARİHİ 

Düşünce tarihi boyunca varlık, bilgi ve değerler alanıyla ilgili problemler etrafında akılcı ve tenkitçi yöntemlerle yapılan inceleme, temellendirme ve sistem oluşturma amaçlı bütün fikrî faaliyetleri inceleyen Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, öğrencilerin Doğu-Batı düşünce ve uygarlıklarını tanımasını, böylece islâm düşünce ve medeniyetinin dayandığı fikrî kaynakları doğru bir şekilde tespit ederek isabetli mukayeseler yapabilmesini hedeflemiştir. Felsefî düşüncenin zaman içinde geçirdiği değişimleri ortaya koymayı amaçlayan bu anabilim dalı Doğu (Eski Mezopotamya, Eski Mısır, Hint ve İran) düşüncelerini göz önünde bulundurarak ilkçağ Yunan düşünce ve kültürünün kaynağını, mahiyetini, özelliklerini, gelişme seyrini ve felsefî sistemlerini incelemekte, bunların Ortaçağ (Avrupa ve islâm), Yeniçağ ve günümüz ile bağlantılarını ortaya koymaya çalışmaktadır.

Bu bağlamda lisans düzeyinde söz konusu anabilim dalı çerçevesinde ilkçağ Felsefesi Tarihi, Yeniçağ Felsefesi Tarihi, Felsefe Tarihi, Günümüz Felsefe Akımları, adlı dersler okutulmaktadır.

İSLÂM FELSEFESİ 

1.İslam coğrafyasında yetişmiş düşünürlerin Tanrı, insan, toplum ve evren hakkında ortaya koydukları tutarlı ve sistemli fikrî faaliyetler,

2.İslâm düşüncesinin kaynakları, tarihi ve geçirdiği evreler,

3.İslâm düşüncesinin dünya düşünce tarihi içindeki yeri, evrensel düşünceye katkıları, bugünkü durumu ve sorunları ele alınır.

“İslâm Felsefesi Tarihi”, “İslâm Bilim Tarihi”, “İslâm Ahlakı”, “Türk ve İslâm Ahlakçıları”, “Ahlak Problemleri”, “Türk Düşünce Tarihi”, “Çağdaş İslâm Düşüncesi”, “Çevre ve Din”, “Ahlâk Felsefesi” gibi zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır.

MANTIK 

1.Bilimsel düşünce ve sorgulama,

2.Bireysel araştırma, yetenekleri geliştirme,

3.Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yolları incelenir.

 “Mantık”, “Sosyal Bilimlere Giriş”, “Sosyal Bilimler Metodolojisi”, “Bilgisayar ve İnternet” adlı dersler okutulmaktadır.

DİN FELSEFESİ 

1.Dinin mahiyeti, din dilinin anlam ve önemi;

2.Dinî bilginin mahiyeti ve geçerliliği;

3.Tanrının varlığının delilleri;

4.Kötülük problemi;

5.Çeşitli tanrı tasavvurları ile tanrı-âlem ilişkisi;

6.Ateizmin görüş ve eleştirileri;

7.Dinin bilim, sanat ve ahlâk ile ilişkileri ele alınır.

“Din Felsefesi” dersi lisans programında zorunlu bir ders olarak okutulmaktadır.

DİN PSİKOLOJİSİ 

1.Dinî bakımdan insan ruhunda yaşanan gerçekleri,

2.İnsanın çeşitli tezâhürlerle dışa yansıyan dinî hayatını ve davranışlarını,

3.Dinî hayatın diğer ruhî olaylarla münasebetlerini kendine özgü yöntem ve tekniklerle anlayıp açıklamaya çalışır.

 “Din Psikolojisi” ve “Psikolojiye Giriş” adlı dersler yer almaktadır.

DİN SOSYOLOJİSİ 

1.Dinlerin inanç sistemlerini,

2.İbadet şekillerini ve kurumlarını,

3.İçtimâî tezâhürlerini,

4.Bunların zamanla hangi sosyal şartlara bağlı olarak değişme gösterdiklerini,

5.Bu değişimin sosyal sınıflarla ilişkilerini,

6.Dinî grup ve cemaatleri inceler.

“Sosyolojiye Giriş”, “Din Sosyolojisi”, “Sosyal Bilimler Metodolojisi”, “Sosyal Psikoloji”, “Din Bilimlerine Giriş”, “Din ve Sosyal Gelişme” gibi dersler yer alır. 


FAKÜLTEMİZ DERS İÇERİKLERİNİN PROGRAMLARA GÖRE TASNİF EDİLMİŞ AYRINTILI DÖKÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARA TIKLAYINIZ.

 

2014 Hazırlıklı İlâhiyat Müfredatı Ders İçerikleri

2015 İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıflı Müfredatı Ders İçerikleri

2018 Zorunlu Hazırlık Sınıflı Müfredatı Ders İçerikleri

2021 Zorunlu Hazırlık Sınıflı Müfredatı Ders İçerikleri

                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

                                              Bütün Etkinlikler

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Doç. Dr. Cengiz Çuhadar
(Bölüm Başkanı)
03662802733
Özgür PEYNİRCİOĞLU
(Bölüm Başkanlığı Sekreteri)
03662802708